██  ██ Actuele mededelingen

 

December 2022: Fiscale wijzigingen per 01-01-2023

 

Opsomming van de meest relevante wijzigingen belastingplan 2023:

 

     • Aanpassing basistarief inkomstenbelasting (van 37,7% naar 36,93%)

     • Afschaffing zogenaamde middelingregeling bij wisselende inkomsten

     • Afbouw tarief aftrekposten (o.a. partneralimentatie, giften en specifieke zorgkosten)

     • Afschaffing FOR (toevoegen is niet meer toegestaan!)

     • Verlaging zelfstandigenaftrek (van 2022 - € 6.310 naar 2023 - € 5.030)

     • Verhoging belastingvrije reiskostenvergoeding (van € 0,19 naar € 0,21 per km)

     • Verhoging van kortingen van o.a. arbeids-, ouderen- en jonggehandicaptenkorting

     • Verhoging heffingsvrije vermogen van 2022 - € 50.650 naar 2023 - € 57.000

     • Verhoging overdrachtsbelasting (van 8% naar 10,4%)

     • Aanpassing leegwaarderatio bij verhuur woningen

Voor bijzonderheden, alle wijzigingen en verdere details:

Lees meer

Zoals gebruikelijk vinden er ook dit jaar naast de algemene fiscale wijzingen in 2023 weer aanpassingen plaats m.b.t. de normbedragen voor toekenning van toeslagen. Hiervoor wordt verwezen naar de jaarlijks door de belastingdienst uitgegeven “Toeslagenkaart”.

Zie toeslagenkaart 2023

December 2021: Fiscale wijzigingen per 01-01-2022

 

Opsomming van de meest relevante wijzigingen belastingplan 2022:

·          • Aftrekposten: tariefaanpassing in verband met afbouw tarief

·          • AOW-leeftijd stijgt minder snel (2022 met 3 maanden en komt nu pas in 2024 uit op 67 jaar)

·          • Scholingsuitgaven: geen aftrek meer vanaf 2022 (nu STAP-regeling max. € 1.000 via UWV aan te vragen!)

·          • Voorlopige aanslag 2022: gebruikte cijfers

·          • Veranderingen in de eigen woningregeling

·          • Inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd

·          • Wijziging inkomensafhankelijke combinatiekorting als u en/of uw partner buiten Nederland woont

·          • Veranderingen belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM)

·          • Onbelaste thuiswerkvergoeding

Voor bijzonderheden, alle wijzigingen en verdere details:

Lees meer

Ook dit jaar vinden er naast de algemene fiscale wijzingen in 2022 weer aanpassingen plaats m.b.t. de normbedragen voor toekenning van toeslagen. Hiervoor wordt verwezen naar de jaarlijks door de belastingdienst uitgegeven “Toeslagenkaart”.

Zie toeslagenkaart 2022

 

December 2020: Fiscale wijzigingen per 01-01-2021

 

Opsomming van de meest relevante wijzigingen belastingplan 2021:

·         • Verlaging basistarief inkomstenbelasting met 0,2% tot 37,35% bij een inkomen tot aan € 68.507.

·         • Verhoging arbeidskorting met combinatiekor tot € 386 per jaar en algemene heffingskorting met € 126 per jaar.

·         • Verlaging maximaal aftrekpercentage hypotheekrente van 46% naar 43%.

·         • Verhoging heffingsvrije vermogen box 3 van € 30.846 naar  € 50.000

·         • Verdere afbouw zelfstandigenaftrek van € 7.030 naar € 6.670

·         • Verhoging ouderenkorting van € 7.030 naar € 6.670

·         • Verhoging alleenstaande ouderkorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting met € 81

·         • Wijziging (verhoging) tabaksaccijns sigaren, sigaretten en rooktabak.

Voor bijzonderheden, alle wijzigingen en verdere details:

Lees meer

Ook dit jaar vinden er naast de algemene fiscale wijzingen in 2021 weer aanpassingen plaats m.b.t. de normbedragen voor toekenning van toeslagen. Hiervoor wordt verwezen naar de jaarlijks door de belastingdienst uitgegeven “Toeslagenkaart”

Zie toeslagenkaart 2021

November 2020: Uitspraak contract geen arbeidsovereenkomst ZZP-er

Veel ZZP-ers laten in hun contract met de opdrachtgever opnemen, dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, zodat 'duidelijk' zou zijn, dat ze ondernemer zijn en dus niet in loondienst. Daarover heeft de Hoge Raad nu een uitspraak gedaan, die pas echt 'duidelijk' is en voor sommige ZZP-ers mogelijk ook vergaande consequenties zal kunnen hebben. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald, dat de arbeidsovereenkomst niet bepalend is voor de vraag of iemand een arbeidsrelatie heeft. De praktijk zelf moet uitwijzen of dit niet zo is, niet datgene wat in het arbeidscontract is afgesproken of overeengekomen. Deze uitspraak kan er voor veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) toe leiden, dat er geconcludeerd moet worden, dat er eigenlijk wel sprake is van een arbeidsovereenkomst, omdat ze feitelijk hetzelfde werk doen als collega's in loondienst bij hun opdrachtgever.

Zie uitspraak HR

Maart 2020: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Veel zelfstandige ondernemers zien hun inkomsten fors teruglopen als gevolg van de coronacrisis. TOZO is een ondersteuning voor de zelfstandige ondernemers, die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De TOZO is gebaseerd op de regeling bijstand voor zelfstandigen (Bbz) De TOZO moet worden aangevraagd bij de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling geldt voorlopig van 01 maart tot 01 juni 2020, maar zal waarschijnlijk wel één of meerdere keren worden verlengd.

Voorwaarden:

·          • De zelfstandige onderneming moet in Nederland zijn gevestigd en hoofdzakelijk in Nederland werken.

·          • Er moet worden voldaan aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar (24 uur per week) werkzaam te zijn geweest.

·          • De zelfstandige moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel bij het in werking treden van deze regeling, dus voor 17 maart 2020.

Dit zijn voorlopig de voorwaarden, maar die zullen bij verlenging van de regeling mogelijk aanpassingen ondergaan. “Adviesbureau BEA” kan u helpen bij het indienen van deze aanvraag. Voor verdere details en bijzonderheden wordt verwezen naar de website ter zake van de rijksoverheid.

Lees meer

 

Januari 2020: Inkomensgrens huurtoeslag vervallen per 01-01-2020

Per 01-01-2010 zijn de fiscale inkomensgrenzen huurtoeslag vervallen. Dit betekent niet, dat iedereen nu recht op huurtoeslag heeft, want in de huurtoeslag zit ook een component eigen bijdrage. En deze wordt hoger naarmate het inkomen stijgt. Wanneer de eigen bijdrage hoger is dan de feitelijke huur, bestaat er geen recht meer op huurtoeslag.

In onderstaand schema is dat nader uitgewerkt aan de hand van voorbeelden.

Huurprijs:

Wanneer de huurprijs gelijk is aan het bedrag in de eerste kolom, krijgt een huishouden geen huurtoeslag meer als het inkomen hoger is dan:

 

Eenpersoons:

Tweepersoons:

Drie- en meerpersoons:

    432,52

€ 23.762         (€ 24.467)

€ 30.931          (€ 32.322)

€ 30.931          (€ 32.322)

    619,01

€ 28,950         (€ 28.892)

€ 37.761          (€ 37.951)

 

    663,40

 

 

€ 39.223           (€39.157)

    737,14

€ 31.826         (€ 31.346)

€ 37.761          (€ 41.075)

€ 39.223          (€ 41.075)

De tabel laat zien wat het maximale inkomen is waarbij een huurder nog huurtoeslag krijgt, als de huur gelijk is aan het bedrag in de eerste kolom. Voorbeeld: een eenpersoonshuishouden in een woning van € 432,52 krijgt geen huurtoeslag meer als zijn of haar inkomen hoger is dan € 23.762. Bij dat inkomen is de eigen bijdrage namelijk gelijk aan € 432,52. N.B.: Het bedrag tussen haakjes geldt voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd.

Zie voor aanvullende informatie: Toelichting Aedes

Op de site van de belastingdienst staat een handige tool om een proefberekening te maken, zodat je na het invullen van alle gevraagde gegevens eenvoudig kunt controleren, of er wel of geen recht bestaat op huurtoeslag. Proefberekening

 

December 2019: Fiscale wijzigingen per 01-01-2020

 

Opsomming van de meest relevante wijzigingen belastingplan 2020:

·      Invoering twee belastingschijven: 37,35% tot inkomen € 68.507 en 49,50% daarboven.

·      Verhoging arbeidskorting en algemene heffingskorting. Kan oplopen van € 375 tot € 680 per jaar.

·      Geleidelijk verdere afbouw hypotheekrenteaftrek bij een inkomen meer dan € 68.507.

·      Daling percentage eigenwoningforfait naar 0,60 % voor woningen tussen de € 75.000 en € 1.090.000.

·      Stapsgewijze afbouw zelfstandigenaftrek komende jaren tot uiteindelijk € 5.000.

·      Aantrekkelijker fiscale fiscale fietsregeling voor woon-werkverkeer.

·      Belastingvoordelen elektrisch autorijden blijven tot 2025 van kracht.

·      Fijnstoftoeslag van 15% voor oudere dieselauto’s.

·      Sigaretten, rooktabak en sigaren worden in 2020 twee keer duurder.

Voor bijzonderheden wijzigingen en verdere details.

Lees meer

Naast de algemene fiscale wijzingen in 2020 vinden er ook dit jaar weer aanpassingen plaats m.b.t. de normbedragen voor toekenning van toeslagen. Hiervoor wordt verwezen naar de jaarlijks door de belastingdienst uitgegeven “Toeslagenkaart”.

Zie toeslagenkaart 2020

 

Oktober 2019: Nieuw BTW-identificatienummer ondernemers eenmanszaken

Per 01-01-2020 krijgen ondernemers met een eenmanszaak een nieuw BTW-identificatienummer (BTW-id) Deze worden in het laatste kwartaal van 2019 verzonden. Op briefpapier, facturen en b.v. website moet het nieuwe BTW-id worden vermeld. Voor communicatie met de belastingdienst (aangiften etc.) blijft het burgerservicenummer (BSN) van kracht.

Lees meer

Om de BTW-nummers van klanten te controleren komt er per 01-01-2020 een nieuwe website in de lucht, waarop de BTW-nummers van alle EU-klanten kunnen worden geverifieerd.

Lees meer

Juli 2019: Wijziging kleineondernemersregeling 2020

Per 01-01-2020 verandert de huidige kleineondernemersregeling (KOR) Bent u in Nederland gevestigd, dan kan bij een omzet van niet meer dan  € 20.000,= in een kalenderjaar gekozen worden voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (BTW) Om hiervoor in aanmerking te komen moet de aanvraag voor 01 november 2019 bij de belastingdienst zijn ingediend. Op de site van de belastingdienst zijn hiervoor aan- en afmeldformulieren te downloaden. Daar vindt men ook een verdere toelichting en andere bijzonderheden omtrent deze regeling. De officiële naam van deze regeling is: OVOB (Omzetgerelateerde Vrijstelling ondernemers OmzetBelasting)

Lees meer

Maart 2019: Kindgebonden budget na stopzetten niet automatisch verlengd

 

Stel, dat u vroeger recht had op kindgebonden budget (KGB) maar dat dit inmiddels is gestopt. Mogelijk kwam u daarna opnieuw in aanmerking voor KGB, omdat bijvoorbeeld het inkomen van u of van uw partner is gedaald. Of dat het inkomen in het huishouden minder is geworden door b.v. een scheiding, of dat er sprake is van gezinsuitbreiding. In sommige gevallen had de belastingdienst het KGB weer moeten uitbetalen. Als u op dat moment al zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag ontving, had de belastingdienst genoeg informatie om te controleren c.q. te beoordelen, of u wel of geen recht had op KGB. Helaas heeft de belastingdienst dat niet gedaan, waardoor u mogelijk een bedrag aan KGB kan zijn misgelopen.

Bent u van mening hier recht op te hebben, dan kunt u voor 2018 en 2019 het KGB alsnog aanvragen via Mijn toeslagen. Het KGB voor 2018 kan worden aangevraagd tot 01 september 2019. Voor eventueel gemist KGB voor de jaren 2013-2017 stelt de belastingdienst zelf een onderzoek in hoe dat eventueel zal worden hersteld.

Lees meer

 

Februari 2019: Payment Service Directive 2 in werking

 

Sinds 19 februari 2019 is de Payment Service Directive 2 (PSD2) van kracht. PSD2 is een vernieuwde Europese richtlijn voor betaaldiensten. Door deze nieuwe richtlijn kunnen houders van een betaalrekening ook andere dienstverleners dan de eigen bank toegang geven tot de betaalrekeningen. Een rekeninghouder beslist zelf of hij of zij hiervoor toestemming geeft. Belangrijk is dat iedereen zelf beslist of je een dienst wilt gebruiken en daarvoor toegang geeft. Als je geen toestemming geeft, verandert er niets. Een derde partij krijgt dan geen toegang tot de betaalrekening van de houder.

Lees meer

 

December 2018: Fiscale wijzigingen per 01-01-2019

 Opsomming van de meest relevante wijzigingen zijn:

Voor alle wijzigingen en verdere details.

Lees meer

Naast de algemene fiscale wijzingen in 2019 vinden er ook jaarlijks wijzigingen plaats m.b.t. de normbedragen voor toekenning van toeslagen. Hiervoor geeft de belastingdienst jaarlijks een zogenaamde “Toeslagenkaart” uit.

Zie toeslagenkaart 2019

November 2018: Nieuwe regeling KOR per 01-01-2020

 

Vanaf 01 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe regeling onder de naam OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting) In plaats van korting op de BTW kan vanaf 2020 gekozen worden voor vrijstelling. Bij het gebruikmaken van de OVOB hoeft geen BTW-aangifte meer te worden gedaan. De OVOB-voorwaarden zijn: geen hogere omzet dan € 20.000,= per kalenderjaar en de onderneming moet in Nederland zijn gevestigd. De huidige KOR is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s gebruikmaken van de OVOB.

Gevolgen nieuwe regeling

Uiterlijk 01 juli 2019 komt de belastingdienst met aanvullende informatie.

Lees meer

 

Mei 2018: Aanvraag ZEZ-uitkering zwangere zelfstandige 2005-2008

 

Werkte u in de periode van 07 mei 2005 tot en met 03 juni 2008 als zelfstandige en bent u in die periode bevallen? Dan heeft u destijds geen ZEZ-uitkering (Zelfstandig en Zwanger) ontvangen, omdat er in die periode geen wettelijke regeling bestond voor zwangere zelfstandigen. Op 17 oktober 2017 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd, dat hier een compensatieregeling voor komt. De compensatie bedraagt € 5.600 bruto. De aanvraag kan vanaf 15 mei worden ingediend tot en met 30 september 2018 via een vastgesteld formulier.

Lees meer

 

April 2018: Afbouw algemene heffingskorting gerechtvaardigd

 

De Hoge Raad heeft aangegeven, dat het afbouwen van de overdraagbare algemene heffingskorting voor de niet werkende partner in een eenverdienershuishouden en het daardoor veroorzaakte verschil tussen twee- en eenverdienergezinnen niet in strijd is met het EVRN of IVBR. Het kabinet kan dus doorgaan met de afbouw van wat in de volksmond wel de aanrechtsubsidie wordt genoemd.

Zie uitspraak HR

 

December 2017: Fiscale wijzigingen per 01-01-2018

 

Opsomming van de meest relevante wijzigingen zijn:

Voor alle wijzigingen en verdere details.

Lees meer

 

Juni 2017: Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld nu tot juli 2018

 

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 01 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Lees meer

 

November 2016: Handhaving Wet DBA uitgesteld tot januari 2018

 

Mede vanwege de onvrede onder ZZP-ers en hun belangenorganisaties, maar ook door onvoorziene negatieve gevolgen bij de invoering van de Wet DBA (veel opdrachtgevers weigeren op dit moment om ZZP-ers in te huren) heeft Staatssecretaris van Financiën Wiebes besloten om voorlopig niet handhavend op te treden, behalve wanneer het evidente kwaadwilligen betreft. De implementatie van de Wet DBA is dan ook verlengd van 01 mei 2017 tot 01 januari 2018.

Lees meer

 

Oktober 2016: Fiscale wijzigingen per 01-01-2017

 

Opsomming van de meest relevante wijzigingen zijn:

 • AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 en 9 maanden

 • Vanaf 2017 kan de kinderalimentatie niet meer worden opgeven als schuld in box 3

 • Berekening belasting box 3 is anders vanaf 2017

 • De eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 euro komt terug

 • Aangifte schenk- en erfbelasting is alleen nog mogelijk met papieren of digitaal formulier

 • Bijtelling auto van de zaak wijzigt

 • Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger

 • Percentages eigenwoningforfait en woningforfait veranderen

 • Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning per 01 april 2017

Voor overige wijzigingen en verdere details.

Lees meer

 

Februari 2016: Wijzigingen indienen Winst-aangifte ondernemers

 

Tot 2014 kon de zogenaamde W-aangifte (IB-aangifte ondernemer) worden ingediend middels een te downloaden programma van de Belastingdienst. Dat programma kon off-line worden ingevuld en na completering digitaal worden ingediend. Per 2015 kan deze W-aangifte - althans via de Belastingdienst - alleen nog maar on-line worden ingevuld en ingediend. Pas per 01 maart is deze on-line versie beschikbaar. Inloggen geschiedt via de DigiD-inlogcodes of via een machtiging. “Adviesbureau BEA” maakt overigens in principe geen gebruik van machtigingen. Net zoals bij de particuliere belastingaangiften vult de Belastingdienst de bij deze dienst bekende gegevens vooraf in. Het dient wel aanbeveling deze gegevens goed te controleren, omdat de vooraf ingevulde gegevens niet altijd correct zijn. De ontbrekende gegevens moet de ondernemer of zijn of haar administrateur of belastingconsulent zelf invullen. Na completering kan de W-aangifte vervolgens digitaal worden ingediend. Een en ander betekent dus, dat “Adviesbureau BEA” in het bezit moet komen van de DigiD-inlogcodes van die klanten, voor zover deze nog niet bij ons bekend zijn.

Lees meer

 

Oktober 2015: Mogelijk uitstel alternatief VAR-verklaring per 01-01-2016

 

Het voorstel om de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vanaf 01 januari 2016 te vervangen, wordt waarschijnlijk (thans definitief!) uitgesteld tot 1 april. Staatssecretaris Wiebes stelt dit voor naar aanleiding van de beantwoording van vragen van leden van de Eerste Kamer.

Lees meer

 

Juni 2015: Einde 6% BTW-tarief op arbeidskosten

 

Het sinds 01 maart 2013 geldende lage BTW-tarief op arbeidskosten voor het renoveren, verbouwen, onderhouden, herstellen en aanbrengen van verbeteringen aan bestaande woningen ouder dan 2 jaar vervalt definitief per 01 juli 2015 en wordt dan weer 21%. Wil men nog profiteren van het lage BTW-tarief, dan moeten de werkzaamheden vóór 01 juli 2015 zijn afgerond. Bij vooruitbetalingen van werkzaamheden, die deze datum worden afgerond geldt dan ook het BTW-tarief van 21%. Het lage BTW-tarief blijft wel gelden voor het schilderen, stukadoren en isoleren van woningen ouder dan 2 jaar.

Lees meer

 

April 2015: Aangepast alternatief voor VAR-verklaring

 

Bij verschillende belangenorganisaties, maar ook bij de Raad van State waren grote bedenkingen tegen het aanvankelijk voorgestelde plan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door de ‘Beschikking geen loonheffing (BGL)’. Er komt nu een nieuw alternatief en dit betekent dan ook, dat het wetsvoorstel over de BGL, die de VAR zou gaan vervangen, wordt aangepast. Dit staat in een brief, die staatsssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Verschillende organisaties, waaronder VNO-NCW, zzp-organisaties en vakbonden, hebben samen met het kabinet aan een alternatief gewerkt. De staatssecretaris streeft naar invoering per 01 januari 2016. Tot die tijd blijft de huidige VAR-systematiek gehandhaafd.

Volgens de brief van de staatssecretaris worden met dit alternatief:

 • ZZP-ers niet onnodig belast met papierwerk;

 • De administratieve lasten en de uitvoeringskosten verlaagd;

 • De voorwaarden voor het werken buiten dienstbetrekking meer helder voor zowel opdrachtgever én opdrachtnemer;

 • De opdrachtnemer en opdrachtgever niet beperkt in hun keuzevrijheden.

Voorbeeldovereenkomsten

Nieuw in dit alternatief is de voorbeeldovereenkomst per sector: opdrachtnemers, die werken op grond van zo'n overeenkomst, zijn niet in dienst van de opdrachtgever. De opdrachtgever hoeft voor hen dus geen loonheffingen in te houden en te betalen. De voorbeeldovereenkomsten worden opgesteld door de verschillende belangenorganisaties van de opdrachtgevers én opdrachtnemers en vervolgens beoordeeld door de Belastingdienst. De overeenkomst zegt overigens niets over de inkomsten van de opdrachtnemer.

Lees meer

 

Januari 2015: Aangifte 2014 indienen vanaf 01 maart 2015

 

De aangifte inkomstenbelasting 2014 kan vanaf dit jaar pas worden ingediend per 01 maart 2015 en dus niet al in januari en februari. Is de aangifte ingediend vóór 01 april 2015, dan krijgt men gegarandeerd vóór 01 juli 2015 bericht van de Belastingdienst. Bij aangiften, ingediend tussen 01 april en 01 mei 2015, streeft de Belastingdienst ernaar u vóór 01 juli 2015 te informeren, maar kan dat niet garanderen.

Lees meer

 

December 2014: Aangifte 2014 indienen vóór 01 mei 2015

 

Tot nu toe was het gebruikelijk, dat een aangifte inkomstenbelasting standaard vóór 01 april moest worden ingediend. Voor het indienen van de aangifte 2014 is de termijn een maand opgerekt tot 01 mei 2015. Vanaf 01 maart stelt de Belastingdienst de vooraf ingevulde aangifte (VIA) beschikbaar met de bij deze dienst bekende gegevens. Met deze maand extra wil de Belastingdienst bereiken, dat meer mensen gebruik gaan maken van de VIA-gegevens.

Door aanpassingen in het belastingstelsel begin 2014, die niet tijdig verwerkt konden worden door de Belastingdienst is de kans groot, dat men minder belastinggeld terug krijgt, of meer moet bijbetalen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen, die vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, of meerdere inkomensbronnen hebben ontvangen.

Lees meer

 

September 2014: Voorstel vervanging VAR-(verklaring) door BGL

 

Er is meer duidelijkheid gekomen over de onder freelancers en zzp-ers bekende VAR-verklaring. De bedoeling is, dat deze in 2015 wordt vervangen door de BGL, de zogenaamde "Beschikking geen loonheffingen". Het wetsvoorstel daartoe is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bij de VAR ('Verklaring arbeidsrelatie') vraagt een freelancer en zzp-er aan de Belastingdienst een oordeel of zijn of haar inkomen wel of niet geldt als loon. Deze VAR moeten zij aan hun opdrachtgevers tonen en ook afgeven, zodat die weten dat ze geen loonheffingen hoeven in te houden en af te dragen. Maar dit kan schijnzelfstandigheid in de hand werken: dus mensen die op papier weliswaar werken als freelancer of zzp-er, maar in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn. Als dit leidt tot problemen met de Belastingdienst, zijn de financiële consequenties nu altijd voor de zzp-er, terwijl de opdrachtgever buiten schot blijft.

Met dit wetsvoorstel wil de regering daar een einde aan maken. Bij invoering van de BGL worden de freelancer of zzp-er én de opdrachtgever beiden verantwoordelijk voor de vraag of er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als dat inderdaad zo is, moet dat leiden tot afdracht van loonbelasting en premies door de opdrachtgever. Het kabinet wil met de nieuwe wet de echte ondernemers ondersteunen en schijnconstructies bestrijden. Overigens bestaat er veel weerstand tegen dit voorstel bij bijna iedereen: werkgevers, ZZP-organisaties en de Raad van State.

N.B.: op 18 december 2014 werd bekend, dat de behandeling van dit voorstel door de Tweede Kamer op de lange baan is geschoven en er mogelijk zelfs helemaal niet komt! Lees hier

Zodra de BGL zou zijn ingevoerd, zal de freelancer of zzp-er via een webmodule een flink aantal extra vragen moeten beantwoorden. Als hij of zij vervolgens een beschikking krijgt, moet de opdrachtgever die eerst controleren, voordat de opdracht daadwerkelijk mag worden verstrekt.

Lees meer

 

Augustus 2014: VAR-(verklaring) voor 2014 langer geldig

 

In 2015 verandert de regelgeving m.b.t. de afgifte van de 'Verklaring arbeidsrelatie' (VAR)

Elke ondernemer met een VAR voor 2014 ontvangt hierover volgend jaar nader bericht van de Belastingdienst. Wanneer door de ondernemer in 2015 dezelfde werkzaamheden worden verricht onder dezelfde voorwaarden als vermeld in de VAR voor 2014, dan hoeft voor 2015 geen nieuwe VAR te worden aangevraagd. Maar wijzigen de omstandigheden en/of worden er andere werkzaamheden uitgevoerd dan in 2014, dan moet een nieuwe VAR worden aangevraagd.

Lees meer

 

Augustus 2014: Pensioen sparen via de 'schijf van vijf'

 

Pensioen blijft voor veel mensen een lastig onderwerp. De ervaring van “Adviesbureau BEA” leert ook, dat de meeste ZZP-ers op dit moment (te) weinig rekening houden met de gevolgen voor de opbouw van hun pensioen nu ze als zelfstandig ondernemer aan de slag zijn. Om te weten te komen hoe men een eventueel pensioengat kan opvullen is o.a. door het “Nibud” en “Wijzer in Geldzaken” hiervoor de “Pensioenschijf van vijf” ontwikkeld.

De drie bekendste manieren om te sparen voor het pensioen zijn: AOW, op te bouwen pensioen via de werkgever en eventuele lijfrentes. Veel mensen zijn echter onvoldoende op de hoogte van deze drie pensioenpijlers. In het bijzonder ZZP-ers moeten in hun werkzame leven dan ook tijdig actie ondernemen om een goed pensioen op te bouwen voor de toekomst. Voor de meesten van hen geldt namelijk, dat de drie klassieke pensioenpijlers onvoldoende pensioen zullen opleveren. De oudedagsvoorziening voor deze groep zal daarom ook uit andere inkomstenbronnen moeten komen, zoals b.v. spaargeld, beleggingen, eigen vermogen en/of langer doorwerken.

In de aangegeven “Pensioenschijf van vijf” wordt voor de vaststelling c.q. berekening van het pensioen naast de drie bekende pensioenpijlers’ - AOW, pensioen en lijfrentes - tevens rekening gehouden met overig vermogen en het eventueel doorwerken na de pensionering. Met deze module kan men een redelijk beeld krijgen van het op te bouwen pensioen. In dit verband kan ook nog worden verwezen naar een lezenswaardig document van de Pensioenkijker, waarin de moeilijke pensioenproblematiek op een duidelijke manier wordt uitgelegd en toegelicht.

 

Januari 2014: Mogelijk gevangenisstraf voor bewust te late BTW-afdracht

 

Per 01 januari 2014 is er een belangrijke wijziging van kracht geworden m.b.t. de BTW-afdracht. Als ondernemer weet u wel, dat u op tijd de BTW-aangifte moet indienen en ook tijdig het aangegeven bedrag moet betalen. Vanaf nu is dat nog belangrijker. Want degene die vanaf 01 januari 2014 opzettelijk een op aangifte te betalen BTW-bedrag niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat betaalt, kan namelijk worden gestraft met gevangenisstraf of een geldboete. Vóór 01 januari 2014 was alleen het opzettelijk niet, niet op tijd, onjuist en/of onvolledig doen van de aangifte strafbaar. Volgde later alsnog een juiste en volledige aangifte, dan verviel deze strafvervolging. Het niet of te laat betalen van het BTW-bedrag was echter geen strafbaar feit. Het kabinet wil dat laatste nu harder aanpakken en daarmee ook de BTW-fraude.

Door deze nieuwe wetgeving is het dan ook niet langer aan te raden om eerst een zogenaamde ‘nihilaangifte’ in te dienen, als u niet over alle benodigde gegevens beschikt om later alsnog een volledige aangifte te doen. Het herstellen van een eerder ingediende aangifte is op zich geen probleem, want dat kan nog steeds. Echter de te late betaling kunt u niet meer herstellen! De Belastingdienst merkt deze te late betaling aan als een strafbaar feit met alle mogelijke gevolgen van dien. Dat moet u dus ten alle tijden zien te voorkomen!

LET OP: Het strafbare feit is dus het niet of niet tijdig betalen van de BTW-afdracht en geldt dan ook niet voor aangiften die in een teruggaaf resulteren.

Lees meer

 

December 2013: Veranderingen inkomstenbelasting 2014

 

Per 01 januari 2014 zullen ook de regels voor de inkomstenbelasting op een flink aantal punten veranderd worden. Dit kan en zal ook gevolgen hebben voor de te betalen of terug te ontvangen belasting. De belangrijkste wijzigingen dit jaar betreffen: alle teruggaven worden voortaan uitbetaald op één rekeningnummer, er komen veranderingen in de toeslagen, de algemene heffingskorting wordt inkomensafhankelijk, een verdere afbouw van de uitbetaling algemene heffingskorting, het tarief van de 1-ste schijf inkomstenbelasting gaat omlaag, verdere versobering hypotheekrenteaftrek eigen woning, periodieke giften worden aftrekbaar zonder notariële akte en de AOW-leeftijd en accijnzen gaan omhoog.Voor alle veranderingen en verdere details wordt verwezen naar de website Belastingdienst.

Lees meer

 

December 2013: Nieuwe voorwaarden BTW-jaaraangifte

 

Per 01 januari 2014 moeten BTW-ondernemers, die hun BTW-aangifte per jaar willen doen, voldoen aan alle volgende voorwaarden:
- ze betalen per jaar minder dan € 1.883 BTW;
- ze leveren per jaar voor minder dan € 10.000 aan intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten;
- ze hebben per jaar voor minder dan € 10.000 aan intracommunautaire verwervingen;
- ze hebben geen vergunning artikel 23 (een ondernemer die goederen vanuit niet-EU-landen importeert hoeft dan bij de douane geen BTW te betalen, maar geeft de BTW wel aan in de BTW-aangifte)

Lees meer

 

Augustus 2013: Nieuwe regeling uitstel aangifte inkomstenbelasting

 

Vanaf eind augustus geldt een nieuwe regeling m.b.t. het verlenen van uitstel voor het doen van aangifte inkomstenbelasting. Stel dat er over 2012 aangifte moest worden gedaan en dit is niet of te laat gedaan. Als er een keer niet of te laat aangifte is gedaan in de twee jaar daarvoor, terwijl er toen wel aangifte moest worden gedaan, dan wordt het verzoek om uitstel afgewezen!

Op de website van de Belastingdienst staan enkele voorbeelden wanneer wel of geen uitstel wordt verleend. Hier is tevens vermeld, wanneer de aangifte op tijd of te laat is gedaan.

Lees meer

 

Augustus 2013: BTW-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren

 

Het vermelden van het BTW-nummer van de ondernemer op een factuur bij de verkoop aan particulieren is niet meer verplicht. De Belastingdienst adviseert het nummer alleen te vermelden, als het nodig is. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen (b.v. verkoop van een nieuw of weinig gebruikt vervoermiddel aan afnemer in ander EU-land)

Aanvankelijk werd door de Belastingdienst gemeld, dat elke ondernemer wel verplicht is c.q. blijft om het BTW-nummer op de website te vermelden. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid en zijn er aanvullende richtlijnen gekomen. Het BTW-nummer moet wel bekend zijn bij de afnemer, maar de ondernemer heeft wel enige keuzevrijheid hoe e.e.a. bekend te maken.

Lees meer

 

Juli 2013: Aangiftebrief omzetbelasting vervalt

 

Per 01 januari 2014 stuurt de Belastingdienst (BD) geen Aangiftebrief omzetbelasting meer naar ondernemers. Daarmee komt ook de bekende acceptgiro bij de aangiftebrief te vervallen. De ondernemer moet vanaf deze datum zelf in de gaten houden, dat hij/zij tijdig de BTW-aangifte doet én betaalt. Alle informatie hierover staat op het beveiligde gedeelte van de website BD.

Om de overgang makkelijker te laten verlopen ontvangt de ondernemer begin januari 2014 een overzicht met de volgende kenmerken:

1) aangiftetijdvakken

2) uiterste inlever- en betaaldatum

3) de betalingskenmerken

Wil de ondernemer per e-mail een herinnering ontvangen m.b.t. de BTW-aangifte? Dan kan hij of zij dat zelf aangeven op het beveiligde gedeelte van de website BD.

Lees meer

 

Februari 2013: BTW-verlaging werkzaamheden woningen

 

Per 01 maart 2013 treedt het op 11 februari 2012 door de regering gesloten woningmarktakkoord in werking. Een belangrijk onderdeel daarvan is de verlaging van het hoge BTW-tarief van 21% naar 6% op alleen arbeidskosten voor het renoveren, verbouwen, onderhouden, herstellen en aanbrengen van verbeteringen aan bestaande woningen ouder dan 2 jaar. Het betreft een tijdelijke maatregel, die is bedoeld om werkzaamheden en onderhoud aan woningen te stimuleren. De regeling is gebaseerd op het beleidsbesluit m.b.t. de tijdelijke dienovereenkomstige BTW-verlaging van 01 oktober 2010 tot 01 juli 2011. Een belangrijk verschil met de "oude" regeling is, dat het nu ook geldt voor de aanleg en het onderhoud van tuinen van woningen.

Om het BTW-tarief van 6% toe te mogen passen op de arbeidskosten moet het werk zijn afgerond tussen 01 maart 2013 en 01 maart 2014.

Lees meer

 

December 2012: Veranderingen inkomstenbelasting 2013

 

Per 01 januari 2013 zullen de regels voor de inkomstenbelasting op een aantal punten veranderd worden, wat dus gevolgen kan hebben voor de te betalen of terug te ontvangen belasting. De belangrijkste wijzigingen betreffen de belastingtarieven, bedragen heffingskortingen, verhoging AOW-leeftijd, de renteaftrek voor een hypotheek of lening, studiekosten, specifieke zorgkosten, bijtelling privégebruik zakelijke auto en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) Voor verdere details wordt verwezen naar de website Belastingdienst.

Lees meer

 

November 2012: Nieuwe BTW-factuureisen 2013

 

Per 01 januari 2013 wijzigen de BTW-factuureisen. Dit is een gevolg van een EU-richtlijn, die ten doel heeft het vereenvoudigen en moderniseren van de factuureisen, voornamelijk gericht op het stimuleren van elektronisch factureren. Een niet correcte factuur kan niet alleen een boete opleveren van maximaal € 4.920,00, maar ook tot gevolg hebben, dat de ondernemer de BTW-voorbelasting niet kan aftrekken. Het is dus voor alle partijen (leveranciers en klanten!) van belang hier rekening mee te houden. Nieuw is onder meer, dat bij facturen van € 100,00 of minder kan worden volstaan met een zogenaamde vereenvoudigde factuur.

Lees meer

 

September 2012: Controle geldigheid BTW-identificatienummers EU

 

Leveringen aan een ondernemer in een ander lidstaat van de Europese Unie (EU) is belast met 0% BTW. Voorwaarde bij zo'n levering is, dat de goederen daadwerkelijk worden uitgevoerd en de afnemer een BTW-ondernemer is en dus ook over een BTW-identificatienummer moet beschikken van zijn of haar lidstaat. Als leverancier zult u dat zelf moeten controleren. Als de afnemer zo'n nummer niet heeft, mag het 0% BTW-tarief ook niet worden toegepast! Tot nu toe kon dit nummer worden gecontroleerd bij de Belastingdienst of op de website van de Europese Commissie.

Vanaf 01 oktober 2012 kan dit alleen nog via de website van de Europese Commissie (= VIES) Na invulling van het BTW-nummer en de lidstaat van de afnemer, plus de gegevens van de eigen onderneming controleert het programma, of de ingevoerde gegevens kloppen. Hiermee kunnen dus ook de naam- en adresgegevens van de betreffende ontvanger worden gecontroleerd. Het is overigens aan te bevelen het resultaat van deze controle als bewijs op te slaan op de computer of af te drukken voor de eigen administratie.

Login VIES

 

Augustus 2012: BTW-verhoging van 19 naar 21%

 

Per 01 oktober 2012 gaat het algemene BTW-tarief omhoog van 19 naar 21%. Het lage BTW-tarief van 6% blijft verder ongewijzigd. Het BTW-tarief van 21% geldt voor alle geleverde goederen en diensten 30-09-2012. Daarbij is niet de factuurdatum bepalend, maar de leveringsdatum! Voor goederen en diensten, geleverd vóór 01-10-2012 en gefactureerd deze datum, geldt dan ook nog het BTW-tarief van 19%.

Als u inmiddels facturen heeft gestuurd of nog gaat sturen vóór 01-10-2012, maar de goederen worden eerst afgeleverd, of de dienst wordt pas verricht 01-10-2012, dan mag in deze facturen al het nieuwe BTW-tarief worden toegepast. Heeft u echter het 'oude' 19% tarief toegepast, dan moet u 01-10-2012 alsnog die extra 2% BTW afdragen aan de Belastingdienst!

Bij het uitbrengen van een nieuwe offerte dient u hier dus ook rekening mee te houden. Voor de levering van onroerende zaken geldt in bepaalde situaties een overgangsregeling.

Lees meer

 

Juli 2012: Wijziging forfaitaire BTW-bijtelling

 

De forfaitaire BTW-bijtelling voor het privé gebruik van de auto van de zaak wordt verlaagd voor auto's, die langer dan vijf jaar in gebruik zijn. Deze maatregel werkt zelfs terug tot 01 juli 2011. Voor ondernemers, die gebruik maken van deze regeling betekent dit, dat zij nog maar 1,5% van de cataloguswaarde hoeven bij te tellen. Het percentage was 2,7%. Hierdoor kan het BTW-voordeel tot enkele honderden euro's per jaar oplopen.

Lees meer

 

Mei 2012: Wijzigingen bancaire betalingsverkeer

 

Vanaf februari 2014 veranderen alle Europese bankrekeningnummers, bedoeld om het betalen tussen Europese landen makkelijker te maken. Daarnaast komen er nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s. Deze veranderingen hebben dus ook gevolgen voor particulieren en ondernemers in Nederland. Het bankrekeningnummer verandert in een IBAN-nummer, bestaande uit een reeks van 18 letters en cijfers. Het IBAN-nummer (International Bank Account Number) staat inmiddels op alle bankafschriften en men kan er nu ook al gebruik van maken.

 

We willen hier vooral wijzen op de gevolgen van deze veranderingen voor ondernemers. Een en ander betekent bijvoorbeeld, dat de website en in elk geval b.v. briefpapier en facturen moeten worden aangepast. Houdt hier dus nu al rekening mee bij het eventueel bestellen van nieuw drukwerk. Maar ook moeten opdrachtgevers, leveranciers en andere relaties tijdig op de hoogte worden gebracht van deze wijzigingen. De grootste wijzigingen vinden plaats bij zakelijke automatische incasso’s. Om te voorkomen dat men mogelijk voor onverwachte verrassingen komt te staan, verdient het aanbeveling om hiervoor nu al een stappenplan te maken met een tijdschema.

Voor bijzonderheden en een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de website www.overopIBAN.nl

Om de leesbaarheid van het nieuwe uit 18 letters en cijfers bestaande bankrekeningnummer te verbeteren is bepaald, dat het rekeningnummer op b.v. briefpapier en facturen wordt weergegeven in 5 blokken van 4 x 4 en 1 x 2.

Lees meer

 

Januari 2012: Bijtelling BTW privégebruik (bedrijfs)voertuig

 

Bij de laatste BTW-aangifte van ieder kalenderjaar moet bij privégebruik van een auto van de zaak een correctie c.q. bijtelling worden toegepast, tenzij men middels een rittenstaat kan aantonen minder dan 500 km privé te hebben gereden. De BTW-bijtelling is 12% x 14, 20 of 25% x cataloguswaarde voertuig (=aanschafwaarde + BTW + per 01-07-2005 ook de BPM!) Per 01-07-2011 is deze regeling echter gewijzigd en bedraagt de bijtelling standaard 2,7% van de cataloguswaarde als gevolg van een uitspraak van de Rechtbank Haarlem. Betreft zaaknummer AWB 09/3866 d.d. 01 juni 2011.

Volgens de Rechtbank mag voor de BTW-bijtelling geen onderscheid worden gemaakt tussen zuinige en niet-zuinige auto’s. Omdat het laagste bijtellingspercentage 0% is (voor elektrische auto’s) zou volgens deze uitspraak dus helemaal geen BTW-correctie zijn toegestaan. Een door de Belastingdienst (BD) ingesteld hoger beroep loopt overigens nog.

 

Indienen bezwaarschrift:

Met deze uitspraak kan iedere betrokkene bezwaar maken tegen de bijtelling BTW privégebruik auto over 1-ste helft 2011. Het bezwaarschrift moet uiterlijk worden ingediend binnen zes weken ná 31 januari 2012 (uiterste aangiftedatum BTW 2011) of na ontvangst Beschikking Omzetbelasting BD binnen zes weken na dagtekening beschikking.

 

Kosten:

“Adviesbureau BEA” heeft hiervoor een standaard bezwaarschrift ontworpen met een apart rekenblad, die tegen betaling van een bedrag van € 30,00 excl. BTW zijn op te vragen via het e-mailadres: info@adviesbureau-bea.nl. Na ontvangst van het bedrag o.v.v. BTW-correctie worden beide documenten per omgaande digitaal toegezonden.

U kunt er ook voor kiezen het indienen van het bezwaarschrift in z’n geheel aan ons over te laten op basis van “no cure, no pay” (de klant betaalt alleen na de gegrond verklaring van het bezwaarschrift) De kosten hiervoor bedragen € 60,00, excl. BTW. Het voordeel hiervan is, dat het u als klant geen inspanning kost én u daarnaast financieel ook geen enkel risico loopt!

Indien u gebruik wenst te maken van deze service, dient u per e-mail aan ons door te geven:

uw BTW-nummer, eventueel aangevuld met uw naam en adres en het aangegeven BTW-bedrag over 1-ste en 2-de helft 2011. Na het vastleggen van de opdracht nemen wij de behandeling over.

Lees meer

 

November 2011: Wijzigingen fiscaal partnerschap 2012

 

Per 01 januari 2012 wordt het begrip fiscaal partnerschap uitgebreid. Vanaf deze datum worden ook de zogenaamde samengestelde gezinnen als fiscale partners aangemerkt. Hieronder worden verstaan ongehuwd samenwonenden, die samen met één of meer minderjarige kinderen uit een vorige relatie in de Gemeenschappelijke Basis Administratie (GBA) op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Vanaf 01 januari 2011 is al de keuzemogelijkheid voor samenwonenden komen te vervallen. Voor de specifieke voorwaarden, fiscale gevolgen en verdere details wordt verwezen naar de website van de Belastingdienst.

Lees meer

 

December 2010: DigiD-machtiging Belastingdienst

 

De Belastingdienst (BD) streeft er naar alle IB-aangiften digitaal te ontvangen via DigiD. Alle belastingplichtigen tot 65 jaar ontvangen dan ook vanaf dit jaar wel een uitnodiging van de BD om aangifte te doen, maar zonder het gebruikelijke aangiftebiljet. Wil men toch aangifte blijven doen op papier, dan moet men zelf zo’n aangiftebiljet aanvragen bij de BD.

Ouderen krijgen dit formulier nog wel automatisch toegestuurd, omdat een groot aantal van deze groep zelf geen computer heeft en/of een inlogcode via DigiD. Deze belastingplichtigen kunnen nu echter toch aangifte doen via DigiD. Want vanaf 2010 geeft de BD bij wijze van proef de mogelijkheid om gebruik te maken van machtigingen. Met deze DigiD-machtiging - vermeld op de toegezonden uitnodiging van de BD - kan de belastingplichtige een ander digitaal machtigen om voor hem of haar de IB-aangifte te doen.

Lees meer