██  ██  Opstellen bezwaarschriften

 

Wettelijke mogelijkheden:

Op alle besluiten c.q. beschikkingen van de overheid en daaraan gelieerde instellingen en instanties is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dat betekent, dat als men het niet eens is met de genomen beslissing daartegen schriftelijk bezwaar kan aantekenen of beroep instellen.

 

Voorbeelden:

Beschikkingen of aanslagen belastingdienst, gemeente, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, provincie, UWV, Hoogheemraadschap, SVB, Visadienst, boetes Centraal Justitieel Incassobureau etc.

 

Formele eisen:

Een dergelijk bezwaar- of beroepschrift moet normaliter niet alleen binnen zes weken na dagtekening van de aanslag of beschikking worden ingediend, maar het moet tevens aan bepaalde formele eisen voldoen om ontvankelijk te kunnen worden verklaard. De meeste mensen hebben hier grote moeite mee, terwijl wij daarin juist veel ervaring hebben. En ook hier geldt vaak, dat het inschakelen of inhuren van een juridisch adviesbureau veel geld kost.

 

Toetsing vooraf:

Vooraf vindt een objectieve toetsing plaats, waarbij door ons een reŽle inschatting wordt gemaakt omtrent de eventuele haalbaarheid van het bezwaar- of beroepschrift in verhouding tot de kosten. De klant mag dan zelf bepalen, of het bezwaar of beroep al dan niet wordt doorgezet.

Geen bezwaar- of beroepschrift = ook geen kosten!